Tím Bulharsko

Boriana Balabanova-Kukusheva

Boriana Balabanova-Kukusheva

Vedúci delegácie

Georgy Yotsov

Georgy Yotsov

Tréner

Antonya Yotsova

Antonya Yotsova

Hráč

Emilia Voleva

Emilia Voleva

Hráč

Margarita Milanova

Margarita Milanova

Hráč

Rumena Tareva

Rumena Tareva

Strelec